Trzepak.pl

Regulamin forum


Wypowiedzi muszą stosować się do zasad ogólnie przyjętej "netykiety" wynikającej z dokumentu RFC 1855, zamieszczonego pod tym adresem:
http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt
Osoby wypowiadające się tu "zawodowo" proszone są o logowanie się swoim imieniem i nazwiskiem, a w stopce ich wypowiedzi wskazane jest przedstawienie danych adresowych łącznie z linkiem do strony głównej przedsiębiorstwa lub organizacji, którą reprezentują.
Umieszczanie informacji reklamowych w wypowiedzi i w stopce nie jest wskazane a moderatorzy mogą ingerować usuwając takie posty w sposób nie podlegający dyskusji.Nowy temat  Odpowiedz w temacie
Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Autor Wiadomość
Post: czw, 24 kwie 2008 23:45:57 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lis 2005 4:48:25
Posty: 1478
Moje wypociny kierujê do wszystkich providerów, ma³ych - nawet najmniejszych a tak¿e do tych wiêkszych i najwiêkszych.

Od oko³o 1997 roku zajmujê siê sieciami i dostêpem do internetu, fakt na pocz±tku to ten net mia³byæ tylko dla mnie... no mo¿e jeszcze dla s±siada i mo¿e jeszcze jednego. By³o ciêzko, nie tylko z powodu kasy, choæ to te¿ du¿y problem, jednak nie o tym chcê pisaæ. By³a chêæ zaistnienia zbudowania czego¶ namacalnego i oczywi¶cie zrealizowania marzeñ, gdzie to ka¿dy komputer nie jest sam sobie zamkniêty w jednym pokoju, gdzie wymiana informacji, kiedy¶ gier, programów zdjêæ, „prac domowych” nie polega³aby na bieganiu pomiêdzy znajomymi i przegrywaniu dyskietek 1,44 MB – ka¿dy Bad Block powodowa³ ¿e trzeba jeszcze raz biec i jeszcze i jeszcze raz… Ka¿da kolorowa gazetka, ka¿de pismo o tematyce informatycznej pisa³o o potêdze Internetu, o jego wielko¶ci niezniszczalno¶ci – jednak my mieszkañcy ma³ej mie¶ciny nie mieli¶my mo¿liwo¶ci nawet go dotkn±æ…
Mija³ czas jednak w naszych m³odych g³owach zrós³ siê pierwszy pomys³ – wycieczka do fabryki kabli i zakup 500m kabla koncentrycznego w jednym kawa³ku (ale to wa¿y³o) zrobili¶my fizycznie sieæ – kabelki po s³upach tzw. ¦redniego napiêcia – nigdy nie zapomnê jak wieszaj±c kabelek na s³upie ze¶lizn±³em siê na sam dó³ ca³y siê po¶ciera³em – wstydzi³em siê do domu wróciæ – heh ale czasy… Sieæ oczywi¶cie nie zadzia³a³a zbyt d³ugie odcinki kabli… jednak zapa³ w nas nie umar³ i dalej d±¿yli¶my aby nasza wymarzona sieæ ruszy³a – dziêki zdobyciu kilku chêtnych pomiêdzy uda³o siê uruchomiæ i jako¶ to dzia³a³o – gazety o nas pisa³y!!! ¯e nie maj±c zbyt du¿ych mo¿liwo¶ci finansowych zbudowali¶my sobie sieæ… która pozwala³a na niezbyt du¿o, ale mogli¶my graæ do woli, przegrywaæ dane itp. Za free!!!! Pó¼niej przyszed³ pierwszy modem taki 14400 bps – kozak szybki co nie miara… ale to wystarcza³o jak kto¶ zobaczy³ stronê RMF FM z go³ymi panienkami (pamiêtacie to)??? I program INWAZJI MOCY … to by³o co¶, ale to kosztowa³o … jak siê pó¼niej okaza³o ca³kiem nie ma³o. Pó¼niej by³o pomys³ów coraz wiêcej, SDI, potem neo, DSL , przez niedu¿± chwilê FR. I co???? Po co to piszê. Bo pomimo i¿ minê³o 11 lat, my administratorzy ma³ych, najmniejszych ¶rednich wiêkszych i najwiêkszych sieci mamy te same problemy!!! Takie same jak ja 11 lat temu. – Bo pomimo tego ¿e nie jeste¶my o wiele m±drzejsi ni¿ za³o¿yciele TP, FT i tp to nadal nie chcemy albo nie potrafimy wykorzystaæ naszych zasobów aby sobie pomóc…
Moim problemem by³ zawsze brak Internetu… 11 lat temu i teraz… ma³o palców u r±k, nóg i wszystkiego razem aby wyliczyæ ilu „profesjonalnych” dostawców mnie ola³o… jestem za ma³y za biedny, a mo¿e inaczej zbyt niebezpieczny… ¿eby zacz±æ ze mn± wspó³pracê- bo mo¿e broñ bo¿e siê rozwinê, bo mo¿e mam pomys³y – a mam – bo mo¿e chcê byæ tym co co¶ rozpocznie … no w³a¶nie chcê co¶ rozpocz±æ… co¶ innego, co¶ co spowoduje ¿e to nie my bêdziemy musieli siê liczyæ z np. TP – tylko odwrotnie TP zacznie liczyæ siê z nami. Czy nie by³o by nam mi³o??? Dzieñ dobry my z TP chcieliby¶my zapytaæ czy nie chcieliby¶cie zawi±zaæ wspó³pracy… mo¿e wymiana ruchu, mo¿e co¶ innego…
Dzi¶ po tak wielu rozmowach po tym jak kilku tych profi dostawców udowodni³o na czym polega ich to w³a¶nie „profi” powsta³ taki zryw pomys³ i mo¿e jaki¶ zacz±tek tego co powinno dawno ju¿ byæ, dzia³aæ i daæ dowód ¿e tacy my g³upi nie jeste¶my…
Rozpisa³em siê troszkê ale nie zamierzam skoñczyæ… choæ mo¿e przyspieszê sedno sprawy…
Mianowicie chodzi mi o co¶ takiego jak taki prosty pomys³, aby¶my wszyscy razem co¶ zrobili, ¿eby¶my sobie jako¶ pomogli, w³a¶nie proszê Was o pomoc, pomó¿cie stworzyæ co¶ co pomo¿e nam w naszych utrudnionych dzia³aniach.
Jestem ma³ym ISP dzia³aj±cym w trzech powiatach woj. Mazowieckiego – dawnego Ciechanowskiego, ze wzglêdu na brak infrastruktury ¶wiat³owodowej nie mam praktycznie mo¿liwo¶ci zdobycia jakiego¶ normalnego dostêpu do netu, poza dsl tp – standard tej us³ugi znaj± chyba wszyscy. Nie dawno zacz±³em przerabiaæ szkielet swojej sieci w sieæ opart± o technologie ¶wiat³owodowe – kupili¶my trochê sprzêtu i co¶ tam siê ju¿ ruszy³o – to dopiero pocz±tek , ale tak naprawdê koñczyæ nie zamierzam. Patrzê czasem na rozwój 3s – od czego to siê zaczê³o, a co teraz siê dzieje? Patrzymy i oczom w³asnym nie wierzymy… powsta³a ogromna sieæ która ma praktycznie nieograniczone mo¿liwo¶ci… ale w czym problem czy my mamy mniejsze??? Oczywi¶cie – ja sam tak , ale wszyscy???
Nie w³a¶nie nie… popatrzcie na Trzepaka… ogromna skarbnic wiedzy, zanim co¶ zostanie ocenione w prasie fachowej my to ju¿ wiemy, bo poznali¶my przetestowali¶my i wiemy o tym zazwyczaj wiêcej ni¿ sam producent – bo jeste¶my wielcy () tak, jest nas du¿o i wiemy jeszcze wiêcej, a pomimo tego zjadaj± nas dostawcy dostêpu do Internetu, od których jeste¶my uzale¿nieni…
Najciekawsze jest to ¿e wiêkszo¶æ z nas potrafi³aby zrobiæ o wiele lepszy szkielet sieci ni¿ np. tktel, exatel, i jaki¶ inny tam xxxtel… czytam czasem wypowiedzi czytelników forum o potyczkach z tkt i innymi tym pochodnymi, jaki wspania³y porz±dek widz± w serwerowniach dostawców netu dla ISP, ¿e taka ¿enada, brak wiedzy itp… a pomimo tego to w³a¶nie za ten ba³agan, awarie, brak wiedzy p³acimy jak za zbo¿e … ja co miesi±c pozbywam siê kilkunastu tys. pln na jakie¶ za..ane DSL dla TP bo co ??? bo nikt inny mnie nie chce, a ja nie chcê TP a muszê i oni o tym wiedz± i ceny podkrêcaj± a us³ugi skrêcaj±…
To w³a¶nie mnie boli i to chcia³bym zmieniæ… mo¿e ewentualnie choæ odrobinê siê ku temu przyczyniæ…
To na tyle…

Przepraszam za b³êdy, literówki – to prosty tekst wyrzucony w ¿alu, ale tak¿e w jakim¶ celu…
Chcê otworzyæ nam wszystkim oczy aby¶my co¶ razem zrobili… Ci którzy przeczytaj± mój „poemat” bêdê zorientowani co chcia³bym zrobiæ nie sam, ale z Wami Trzepakowcami..

Pozdrawiam

_________________
A fe! ...tkt


Na górę
Post: pt, 25 kwie 2008 0:13:45 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Wyciszony literat
Wyciszony literat
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 25 wrz 2007 8:50:42
Posty: 981
Co jakiś czas ktoś ma taki pomysł na tym forum, i spala to na panewce. Myślę, że problemem jaki nas dzieli, mimo nawet tych krótkich spędów jak np. MUM w Krakowie, jest fakt że jesteśmy porozrzucani po całej Polsce.

Jeśli natomiast znalazło by się parę osób lokalnie, blisko siebie, którzy coś zaczęli by robić (jak np. taki WRIX który w podpisie ma Łukasz P. - Łukaszu, jak to wygląda u Was? Może napiszesz coś ze swojego doświadczenia ze spinania sieci) to dałoby to przykład innym niedowiarkom i pozwoliło na tzw. pospolite ruszenie w kierunku współpracy.

Myślę, że właśnie brak wymiernych korzyści i nakład pracy ograniczający trochę wyobraźnię niektórych powoduje że bez namacalnych przykładów takie plany snute na tym forum nie owocują niczym szczególnym.

viewtopic.php?t=15724 <- czytaj.to!

_________________
Obrazek

Obrazek

;]


Na górę
Post: pt, 25 kwie 2008 0:18:03 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lis 2005 4:48:25
Posty: 1478
Widzisz nie od razu kraków zbudowali... popatrz na 3 s

co za problem - je¶li ja np do dragona mam 75km

to ju¿ co¶... powolutku a jakby wypali³o
choæ odrobinkê - wypbra¿asz sobie co by to by³o??/?

_________________
A fe! ...tkt


Na górę
Post: pt, 25 kwie 2008 0:40:51 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Wyciszony literat
Wyciszony literat
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 25 wrz 2007 8:50:42
Posty: 981
działajcie. tak jak w tekście obok (IPTV) problemem naszego rozwoju są głupie prawa - które łatwiej zapewne było by zmienić, jeśli parło by się na odpowiednie jednostki odpowiedzialne za ich zmianę większą siłą.

więcej ludzi = większa siła.

myślę, że na początek takie spięcie dragona z Tobą światłem, jeśli byłoby opłacalne, pozwoliłoby wziąć też większe/lepsze łącze oraz docelowo oferować coraz ciekawsze usługi.

z tego co pamiętam z wątku o IPTV to właśnie dragon narzekał na spółdzielnie i prawo telekomunikacyjne razem z Łukaszem - więc może razem mielibyście w tym osobisty interes i łatwiej byłoby uderzyć w czuły punkt.

myślę, że warto byłoby zacząć przede wszystkim od kalkulacji, co dało by takie spięcie, a potem od rozmów z samymi zainteresowanymi - czy dragona interesuje/interesowałoby takie spięcie z Tobą, zakładając że korzyści przewyższały by koszty?

równocześnie możnaby walczyć o zmianę prawa - tutaj odnoszę ponownie do teleprawo.com - myślę, że dobrze byłoby skontaktować się z tamtą organizacją, tutaj już działanie mogłoby być szersze - może potrzeba np. jakiś podpisów, jakiś inicjatyw, nie byłoby już ograniczenia odległością na mapach w takim działaniu.

jeśli masz jakieś konkretne, ciekawe pomysły, które pasują i widzą się nie tylko Tobie, oraz masz na start te parę osób które były by chętne te wizje z Tobą realizować, uważam, że znajdziesz powoli coraz więcej zainteresowanych a w końcu dojdziesz(cie/my) do takiego momentu kiedy to inni będą szukać tego co stworzysz(cie/my) :)

_________________
Obrazek


Obrazek


;]


Na górę
Post: pt, 25 kwie 2008 0:48:49 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lis 2005 4:48:25
Posty: 1478
Kurka po drodze do dragona tak jak spojrza³em chyba z 6 dostawców chocby w Sierpcu... ale nie wiem czy kto¶ z Sierpca czyta trzepaka...

zawsze co¶ razem ³atwiej osi±gn±æ, ja na te spó³dzielnie lekarstwo znale¼æ mogê to nie problem... op³acam adokata a jego zadanie wyegzekfowaæ prawo... albo odszkodowanie...

Ja jestem otwarty na propozycje, ma³o tego sam je sk³adam... dzi¶ dysponujê juz jakim¶tam sprzetem do budowy sieci ¶wiat³owodowych. Do koñca wakacji najpó¼niej po³o¿e ze 30km ¶wiat³a choæby nie wiem co...

_________________
A fe! ...tkt


Na górę
Post: pt, 25 kwie 2008 0:51:55 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lis 2005 4:48:25
Posty: 1478
W³a¶nie o takie co¶ mi chodzi... dragon mysle ¿e by³by zainteresowany... czy tylko 3s mo¿e siê udaæ... nas wiêcej... fajnie by³oby aby w jakis sposób stworzyæ mapê na której mo¿naby siê w jaki¶sposób dowiedzieæ kto gdzie jaka ma sieæ...

_________________
A fe! ...tkt


Na górę
Post: pt, 25 kwie 2008 0:54:18 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Powieściopisarz
Powieściopisarz
Awatar użytkownika

Rejestracja: sob, 16 lip 2005 1:45:08
Posty: 1946
Lokalizacja: Ciechocinek
polaczenie byloby jakims rozwiazaniem,ale pomysl realnie jaka cena bylaby za dzierzawe albo polozenie 75 km swiatla. Pablo pomysl masz dobry, ale to ze jestesmy mali i rozlozeni po calym kraju mysle ze jest dla nas najwiekszym minusem. ale racja, laczac mniejsze sieci w jedna calosc jestesmy w stanie zapewnic potencjalnemu klientowi szersza game uslug (np. wspomniane IPTV ) jeden plus... Pablo zniknalby Twoj problem z laczami :)

_________________
dragonnet


Na górę
Post: pt, 25 kwie 2008 1:03:51 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn, 01 mar 2004 17:24:42
Posty: 16495
Lokalizacja: Nowa Ruda
IMHO - pomysl jest zacny, ale najpierw trzeba zbudowac relacje z operatorami blizszymi.

ps. Tak poza tematem - to byc moze za jakis czas bede mial mozliwosc wejscia ze sprzetem na wieze z ktorej widac Che³miec - Wa³brzych. Kto widzi t± góre?

_________________
brk.network.devices - sieci komputerowe
http://devices.pl/


Na górę
Post: pt, 25 kwie 2008 1:16:48 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lis 2005 4:48:25
Posty: 1478
Oczywi¶cie zniknie mój problem z ³aczami, powiem wiêcej Twój te¿...

Poza tym mogê Ci udowodniæ ¿e zniknie Twój problem ze spó³dzielni± mieszkaniow±...

Broken w³a¶nie o to mi chodzi. dla przykladu...

np we¼my sobie taki ¿uromin - kilkaset userków (moja sieæ) obok niego sierpc 33 km nie moja sieæ ale conajmniej 500 userków ³aczymy siê i korzysci dla dwojga - czym dalej idziemy - tym wieksze korzy¶ci...

Wtedy koszty niezbyt wielkie, a korzy¶ci im wiecej chetnych - wiêksze.

_________________
A fe! ...tkt


Na górę
Post: pt, 25 kwie 2008 1:34:50 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Wyciszony literat
Wyciszony literat
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 25 wrz 2007 8:50:42
Posty: 981
Wal do nich i zdaj relacje jak rozmowy :) Gadać mozna tutaj w nieskończoność, ale bez przykładu pokazującego jak zaowocowały te rozmowy, niewiele się moim zdaniem zrobi.

Pomysł z mapą fajny - polecam google maps do tego - tam ładnie można nanieść zasięgi itp.

Docelowo też potencjalny abonent mógłby sobie wejść na google maps, wpisać trzepak, i pokazały by mu się wszystkie zrzeszone sieci.

Można w zasadzie działać od zaraz.

Pozdrawiam

_________________
Obrazek


Obrazek


;]


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 11:53:07 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lis 2005 4:48:25
Posty: 1478
Mapkê trzeba jak±¶ zrobiæ - czy jest jaka¶ szansa ¿eby od administratorów wydêbiæ jakie¶ dane dotycz±ce umiejscowienia sieci - to by pomog³o - wiadomo by³oby gdzie gêbê otworzyæ...

_________________
A fe! ...tkt


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 13:11:22 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn, 01 mar 2004 17:24:42
Posty: 16495
Lokalizacja: Nowa Ruda
Czesi maja cos takiego u siebie.

_________________
brk.network.devices - sieci komputerowe

http://devices.pl/


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 15:25:06 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Wyciszony literat
Wyciszony literat
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 25 wrz 2007 8:50:42
Posty: 981
broken pisze:
Czesi maja cos takiego u siebie.

Podeślij linka?

Ja mam mapę zasięgu na google maps, wiele osób tutaj też ma (np. Łukasz Piotrowski ma na WRIX'ie na google maps).

Myślę, że stworzenie jakiejs globalnej mapki na której widoczne były by obecne, i która byłaby po prostu zlepkiem oddzielnych mapek, jest jak najbardziej do zrobienia.

_________________
Obrazek


Obrazek


;]


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 16:09:28 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Wyciszony literat
Wyciszony literat
Awatar użytkownika

Rejestracja: czw, 19 lut 2004 12:59:50
Posty: 795
Lokalizacja: Wrocław
Kolejnym ciekawym połączeniem sieci we wrocku jest:
http://www.magma-net.pl/
http://www.kom-net.pl/
http://www.lanet.net.pl/

_________________
https://www.dropbox.com/referrals/NTM5MTU5OTM5


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 17:29:06 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Fanatyczny prenumerator
Fanatyczny prenumerator

Rejestracja: śr, 26 kwie 2006 10:34:24
Posty: 499
Jestem jak najbardziej za, już swego czasu myślałem o czymś na kształt WRIX, działam na Śląsku, sieć mam w sumie niedużą (niecałe 200 userów), ale takie połączenia zwłaszcza na większą skale dałyby efekt - w szczególności na "skostniałych" dużych operatorach. Fakt koszta takiego połączenia byłyby pewnie niemałe, ale myślę, że warto.

Na Śląsku jeśli nie udałoby się samemu nic położyć, to tak sobie myślałem, żeby tutaj z szanownym kolegą Wojtkiem się spotkać i może byśmy wydzierżawili włókna od 3S do tego celu.


Ostatnio zmieniony sob, 26 kwie 2008 21:12:59 przez Xantus, łącznie zmieniany 1 raz.

Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 19:15:12 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: pt, 28 paź 2005 0:39:53
Posty: 15840
Lokalizacja: Wrocław
pcxelja pisze:
Kolejnym ciekawym połączeniem sieci we wrocku jest:

No tak. Tak jakby tepsa nas wykupiła i pod tą samą marką sprzedawała usługi ;)
KLM to spółka w 100% kontrolowana przez Netię, która ich wykupiła.Na śląsku masz chociażby Inet Group.

_________________
http://www.krt.net.pl - Internet Wrocław do domu
http://www.teleport.net.pl - Internet dla biznesu.


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 19:37:26 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik
Awatar użytkownika

Rejestracja: śr, 12 lis 2003 11:23:56
Posty: 1099
Xantus w jakim mieście działasz ??. Hmmm z tego co mi wiadomo to 3S ma usługę 3S-IX właśnie do wymiany ruchu. Więc nie wiem po co dzierżawić włókna jak już wszystko jest gotowe tylko sie podłączyć :)


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 21:12:18 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Fanatyczny prenumerator
Fanatyczny prenumerator

Rejestracja: śr, 26 kwie 2006 10:34:24
Posty: 499
W Bytomiu. Ta usługa, o której mówisz - mało o niej wiem, na stronie 3s też tak bardzo ogólnikowo opisana, ale coś mi "dzwoni", że cena za jakieś sensowne pasmo w tej usłudze była raczej słaba jak się dowiadywałem jakiś czas temu. Tutaj Wojtek pewnie mógłby więcej powiedzieć.

Zawsze lepiej być stroną w takim pomyśle niż tylko usługobiorcą, dlatego też myślałem o dzierżawieniu włókien.


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 21:44:18 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lis 2005 4:48:25
Posty: 1478
a s± tu jacy¶ czytelnicy z mazowieckiego???

_________________
A fe! ...tkt


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 22:08:03 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Fanatyczny prenumerator
Fanatyczny prenumerator

Rejestracja: czw, 21 lut 2008 23:09:52
Posty: 467
Witam!

Opisze Wam moje przemyslenia dotyczace tego pomyslu - i od razu nie ukrywam ze ma on bardzo DOBRE zalozenia ale troche gorzej z nim jak sie juz wejdzie w szczegoly tak jak u mnie to mialo miejsce.
Plan ambitny i godny pochwaly , postanawiam zrzeszyc sie z innymi malymi ISP w rejonie no i zaczynaja sie problemy typu :
koszt dostepu do lacza wspolnie jest relatwynie maly i kazdy moze zaoszczedzic ale jak to u nas bywa w zyciu dojdzie do problemu $$$.
Założmy 3 x ISP po 200 userow. Kazdy placi po 2-3 tys za lacze ~10mbit. Wezmiemy ta kase do kupy i mamy nie 30 mbit tylko 100-200 mbit - zyc nie umierac ( oczywiscie to wszystko pogladowo )
Jak dobrze wiemy MY mali ISP walczymy z wieloma malymi lub wiekszymi problemami w sieci. niezawodnosc u jednych jest wieksza - u jednych mniejsza. W tej sytuacji kazdy dba o swoje i jak wiadmo swiadomosc i starania sa wieksze ( własne smieci, wlasny interes i wlasna kasa) . Zasoby ludzkie w tym momencie to 3 adminow i 3 rozne poglady, wizje, zaplecze sprzetowo informacyjne.
Ludzie sa rozni ( ogolnie powaleni) i kazdy bedzie walczyl o swoje. Oczywiscie idealne bylo by gdyby wszyscy nadawali na tych samych falach i poszli na kompromisy ale jest to niemozliwe.
Przyklad 2 :
ISP 1 - najwiekszy (600 userow) , duze zaplecze sprzetowe , duzy burdel i duze problemy ale za to rejon dzialania najwiekszy - mniejsza dynamika rozwoju. 50mbit,
ISP 2 - mniejszy (200 userow) - wszystko mniejsze 10 mbit ale porzadek w sieci , ogolnie powoli doi konkurencje ISP2 i przejmuje userow. Problem - lacze , zaplecze sprzetowe, dobre doswiadczenie.
ISP 3 - najmniejszy (100 userow) - siec na DSL-ach , wymiera ze wzgledu na brak kasy - rejon wsie - najlepsze polozenie.
I teraz polaczcie mi to :)
ISP 1 bedzie chcial najwiecej kasy , ISP2 bedzie chcial wszystko zmienic , ISP 3 nie wejdzie bo najmniej dostanie... po co 3 firmy ? mozna by jedna albo spolka.... roznie z tym bywa jak ktos wala pocisnie. Kto bedzie szefem ? Szefem szefow. ISP1 bedzie myslal ze jest najlepszy bo ma najwiecej co wogole nie przelozy sie na jakosc uslug. Trzeba by przebudowac cala siec. A co z podzialem kasy ? Najwiekszy moze wspoczyc w teren nowy i zgarnac najwiecej - trzeba by bylo wyrownac abonamnety i walczy wspolnie - OK ale co dalej ?
A co z najwazniejszym awaryjnoscia? Jak zawini jeden najwiekszy to reszta bez neta bedzie bo ISP1 podchodzi do klientow tak ze to on zadzi i jak sie zwali to niech czekaja bo maja umowe na 2 lata . ISP 2 i 3 ma na nieokreslona co ich mobilizuje do tego by to dzialalo i DZIALA!
DO tego ceny sprzetu i transfery przez taki ruch ... Wiekszosc z nas jedzie na wlan-ach . Tu o wiele ciezej przerzucic przez bazy ruch powyzej 20mbit co dla lanowca jest smieszna wartoscia . OK swiatlowody - kto je sfinansuje - oczywiscie proporcjonalnie najwiekszy .... i kto bedzie ich wlascicielem jak po czesci wspolne ? Wsie - super mozna robic jak i w malych miastach . Wieksze miasta - przepisy i bariery takie ze najlepszy prawnik nie pomoze.
Mam nadzieje ze Was nie zanudzilem ale jak choc na niektore pytania bedziecie w stranie mi/nam odpowiedziec i sie wypowiedziec w tej sprawie bedzie nam o wiele latwiej .
Prosze piszcie swoje uwagi i swoje pomysly bo to jest najwazniejsze!
Musimy sie laczyc i wspolpracowac bo pojdziemy z torbami - zobaczcie co sie dzieje w sieciach kablowych i neostradach ( wiem wiem mamy szanse i nie wszedzie to jest ale takie sa realia i duzi ISP ida w tym kierunku ze nam bedzie coraz gorzej - predzej czy pozniej)
Pozdrawiam


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 22:29:01 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Fanatyczny prenumerator
Fanatyczny prenumerator

Rejestracja: śr, 26 kwie 2006 10:34:24
Posty: 499
Mam wrażenie, że podałeś jeden z możliwie gorszych scenariuszy w przykładzie.

Wszystko przecież zależy od podpisania stosownego porozumienia tych ISP, od ustaleń w nim. Proste, jasne i sprawiedliwe to podstawa tej idei. Założenia są właśnie takie, żeby nikogo nie dyskryminować, a w szczególności przeciwdziałać takiemu stwierdzeniu jakie dzisiaj idealnie oddaje istotę działania większych firm telekomunikacyjnych (i nie tylko) - "duży może więcej".

W-lany to może mieć jedynie zastosowanie dla klientów końcowych przecież, oczywiste jest dla takiego projektu, cały ruch tych operatorów między nimi musi lecieć po światełku lub przynajmniej po giga-ethernecie.

Wsie i małe miasteczka jak już mówiłeś można "zaliczyć" bez większego problemu.

Duże miasta można ugryźć tylko w jeden sposób - wieszając ( lub kładąc) światło w miejscach, które należą do firm trzecich (np. energetyka), alternatywnie można dzierżawić włókna od istniejących dużych operatorów, a kilku ich ma ceny znacznie normalniejsze niż TP, np. ATM czy też GTS, TKT itd.

Wszystko się da, jak się chce.


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 22:39:09 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: wt, 18 paź 2005 18:11:16
Posty: 1031
PabloRaciaz pisze:
a są tu jacyś czytelnicy z mazowieckiego???


Ano ja jestem z mazowieckiego:)

Ale tak na poważnie to dobra inicjatywa i szczerze jakbym miał możliwość i byłyby jakieś ISP w mojej okolicy chętne do takiej spolpracy pewno bym, sprobowal.


Na górę
Post: sob, 26 kwie 2008 23:23:15 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Fanatyczny prenumerator
Fanatyczny prenumerator

Rejestracja: czw, 21 lut 2008 23:09:52
Posty: 467
Zgadza sie przedstawilem jedna z gorszych sytuacji ale ... nie od razu Rzym zbudowano.
Przypomne ze 90% trzepaka to ludzie z sieciami 100-300 userow, ktorych nie stac na takie typu inicjatywy jak wymieniles ( powazne ) ale...
od tego trzeba zaczac.
Pokazac rozwiazania od poczatku i na koncu ( o ile tak mozna powiedziec ).
Dopiero polaczenie 3-10 takich malych ISP juz po paru miesiacach , baaa z takim kapitalem moze starac sie razem cos zrobic!
Wspomne chociaz o wspolnych inwestycjach ktore moga byc dofinansowywane ze srodkow UE - nie zapominajcie o tym!
Ale tak jako mowie - praca od podstaw to musi byc.

Proponuje jeszcze jedno zwrocic uwage i Was o to prosic.
Jesli piszecie o pomyslach, rozwiazaniach piszmy z przykladami poniewaz jak kazdy dobrze wie - pisac slowo "musimy, powinnismy, wypada zrobic, w tym kierunku" - ogolnie bezosobowo nie ma sensu i sprowadzi sie malego poruszenia bez reakcji ze stron :) jak w sejmie;)

Moze zaczne od siebie z mojego nieszczesnego przykladu - oczywiscie moge sie mylic bo mysli swieze i pewnie wiele w nich niedociagniec

Wspolparaca trzech wspomnianych ISP.
- wybierzmy jeden wspolny punkt z ktorego mozemy "brac lacze".
- niech kazdy z ISP z tego miejsca pociagnie sobie linka do swojej sieci.
- niech koszt lacza bedzie proporcjonalny do procentowego udzialu w ruchu ale... bedzie zmiennny w czasie wraz ze wzrostem ( bedzie dozyl do wyrownania z kazdej ze stron)
- poniewaz kazda ze stron wpuszcze kazdego na swoj teren i podpisuje umowy dla siebie (przez polaczenia innego).
- niech wyznacznikiem wyrowania bedzie ilosc podlaczenia ludzi z kazdej ze stron.
- wiekszy bedzie mniej podlaczal , ,mniejszy wiecej majac wiekszy teren
- w dluzszej perspektywie niech to bedzie "fuzja" przy wyrownaniu userow
- ilosc podlaczonych osob dla konkurencji bedzie skutkowalo zwiekszeniem ilosci userow u kazdej ze stron a tym samym zwiekszeniem udzialu tej sieci i wiekszym kosztem oplaty za lacza (z umowa powiedzmy 20% czystego udzialu dla firmy ktora podlaczyla)
- niech kazdy kazdemu zacznie pomagac i niech kazdy dba o siebie.
- niech kazdy dalej pracuje na siebie by nie bylo ze " wiekszy moze wiecej"
- plany dzialania ustalajcie wspolnie
- ceny ustalcie wspolne konkurencyjne dla najwiekszych i najgrozniejszych srednich ISP ktorzy nie wspolpracuja z nami

Mysle ze jest to dobre rozwiazanie na poczatek.


Na górę
Post: ndz, 27 kwie 2008 0:03:35 
   Tytuł:
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lis 2005 4:48:25
Posty: 1478
Rzeczywi¶cie czarne spojrzenie....

Jednak... myslê ¿e mo¿emy razem cosik zdzia³aæ - wszystko z góry mo¿na okre¶liæ na pi¶mie dogadaæ siê, porozumieæ i ustaliæ wspólnie - wa¿ne ¿eby by³y chêci i chetni...

powiaty w których dzia³am do :

¯uromin
Ciechanów
P³oñsk

jest kto¶ w poblizu??

_________________
A fe! ...tkt


Na górę
Post: ndz, 27 kwie 2008 1:31:00 
   Tytuł: A może inaczej ...
Odpowiedz z cytatem
Offline
Żółtodziób
Żółtodziób

Rejestracja: ndz, 06 kwie 2008 0:13:45
Posty: 10
Również myślałem nad podobną inicjatywą. Mam sieć w kujawsko-pomorskim i obecnie rozbudowuję ją tak by objąć zasięgiem 6 miejscowości (4 wsie i 2 małe miasteczka), planowana ilość klientów 300-400 userów ... ale nie o tym ...

Myślę, że najlepszym rozwiązaniem było by powołanie spółki niezależnej od wszystkich małych ISP ale współfinansowanej przez wszystkich ISP formą składek miesięcznych. Spółka zajmowała by się budową infrastruktury światłowodowej na terenie całej Polski i udostępnianiu w jak najniższej cenie łączy małym ISP tak by mogli konkurować z "wielkimi" typu TP, Netia, itp.

Co więcej spółka określała by normy, standardy sieci Wi-Fi. Obecnie każdy admin buduje sieć według własnych "widzimisie" i na sprzęcie jaki uważa za dobry. Jeśli jedna instytucja podsuwała by gotowe rozwiązania i standardy, a ISP chcąc mieć dostęp do tanich łączy musiał by dostosować swoją sieć do ogólnych wytycznych nie było by problemów np. z różną awaryjnością, czy jakością usług.

Następna rzecz ... Spółka taka narzucała by również końcowe ceny z progami minimum i maksimum za daną prędkość łącza u klientów końcowych, co zaowocowało by stabilizacją cen i brakiem konkurencji w śród ISP zrzeszonych w spółce. Ceny oczywiście ustalane na zasadzie dyskusji z wszystkimi ISP i uzyskaniem jak najlepiej dopracowanego cennika. Można by było tworzyć zróżnicowanie cen dla danego okręgu np. województwa.

Spółka taka mogła by również zajmować się wytyczaniem zasięgu danego ISP by nie było konkurowania pomiędzy sobą.

Kolejny element to ochrona prawna oraz pozyskiwanie dofinansowania zUE. Spółka zajmowała by się również doradztwem prawnym, formułowaniem umów, załatwianiem pozwoleń, szukaniem możliwości zdobycia środków Unijnych oraz pisaniem wniosków w imienu danego ISP, itp.

Na koniec ... Spółka nie była by tworzona dla zysku, składki ISP i konieczne marże miały by jedynie pokrywać bieżące koszty i umożliwiać rozbudowę sieci. Sama spółka i jej zarząd był by kontrolowany przez wszystkich ISP ... byli by niejako pracownikami wszystkich ISP z możliwością zwolnienia poprzez głosowanie.

Zakładając, że zrzeszonych w ten sposób było by np. 2000 sieci i każdy wpłacał by miesięcznie 50 zł otrzymujemy kwotę 100 000 zł na same inwestycje co miesiąc oraz koszty utrzymania sieci. Marżę za udostępniane łącza powinny pokryć koszty pozostałe.

Na początku tworzyć małe klastry działające jako niezależne sieci wpięte w punkt wymiany ruchu, a z czasem łączyć je w jedną ogólnokrajową sieć udostępniającą łącza tylko i wyłącznie ISP zrzeszonym i spełniającym wymagania, czyli jakość, ceny, technologia.

Jeśli tak zrzeszeni ISP byli by wstanie objąć swoim zasięgiem np. 70% kraju można było by stworzyć nową ofertę ... telefonię Wi-Fi. Są dostępne telefony (jak zapewne wielu adminów wie) pracujących również na częstotliwościach 2,4 GHz i wykorzystujących technologię VoIP. Oczywiście jest to pomysł dość odległy i wymagający wprowadzenia w sieciach nowych elementów ale w przyszłości realny do zrealizowania. Mała rewolucja w usługach GSM.

Co myślicie o tym?


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie
Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Dzisiaj jest pt, 22 lut 2019 15:16:56

Strefa czasowa UTC+02:00

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
SubSilver2 modified for Trzepak.pl by Colir
Polski pakiet językowy dostarcza phpBB.pl