Trzepak.pl


Nowy temat  Odpowiedz w temacie
Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Autor Wiadomość
Post: śr, 23 sty 2013 12:49:08 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: ndz, 09 lip 2006 0:28:21
Posty: 1229
Lokalizacja: Kock
Czy cos sie pozmienialo odnosnie masztow i ich stawianie na zgloszenie?
Bylo
3m - bez zgloszenia
do 10m na zgloszenie bez wiekszej dokumentacji
10-20m na zasadzie zgloszenia z szczegolowa specyfikacja

Slyszalem ze w grudniu ustawy sie pozmienialo i juz teraz powyzej 3m jest tylko jako zgloszenie budowy z projektami i ze wszystkimi dokumentacjami. Czy moze ktos z Was potwierdzic lub zaprzeczyc?


Na górę
Post: śr, 23 sty 2013 13:11:03 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: śr, 12 mar 2008 16:12:35
Posty: 8420
Tylko zgłoszenie na budowę. Oczywiście do zgłoszenia najlepiej załączyć projekt masztu dostarczany w komplecie. Ale nie myl tego z pozwoleniem na budowę.

Kod:
Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1)   budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21;
1a)   budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;
2)   wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;
3)   budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a)   krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b)   urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,


W/w to tekst jednolity z aktualnego LEXa.

_________________
www.fiberion.pl


Na górę
Post: śr, 23 sty 2013 13:20:55 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: czw, 23 lis 2006 17:26:03
Posty: 5186
oczywiście wolnostojące po staremu?


Na górę
Post: śr, 23 sty 2013 22:29:31 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: ndz, 09 lip 2006 0:28:21
Posty: 1229
Lokalizacja: Kock
a mozesz podac art 29 co to za budowa? Mi odpowiedzieli w starostwie ze niema takiego prawa bym mogl postawic kratownice


Na górę
Post: czw, 24 sty 2013 9:16:40 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: śr, 12 mar 2008 16:12:35
Posty: 8420
Cały Art 29 i art 29a

Kod:
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a)   parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b)   płyt do składowania obornika,
c)   szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d)   naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e)   suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2)   wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
3)   indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
4)   altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
5)   wiat przystankowych i peronowych;
6)   budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
7)   wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8)   parkometrów z własnym zasilaniem;
9)   boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10)   miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11)   zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
12)   tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
13)   gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
14)   obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15)   przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
16)   pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a)   cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b)   uprawiania wędkarstwa,
c)   rekreacji;
17)   opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18)   pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19)   instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
20)   przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a)   telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b)   kanalizacji kablowej;
21)   urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a)   posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b)   punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c)   piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22)   obiektów małej architektury;
23)   ogrodzeń;
24)   obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25)   tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26)   znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27)   instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1)   remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
2)   (uchylony);
3)   (uchylony);
4)   dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
5)   utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
6)   instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
7)   (uchylony);
8)   (uchylony);
9)   wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
a)   ziemnych stawów hodowlanych,
b)   urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
10)   wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
11)   przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
12)   przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
12a)   (16) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
13)   wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
14)   instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15)   instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
16)   montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;
17)   instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.
3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.


To samo wskaże wujek google, ale może komuś się to przyda

_________________
www.fiberion.pl


Na górę
Post: ndz, 24 lut 2013 10:51:12 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: czw, 23 lis 2006 17:26:03
Posty: 5186
panowie, wie ktoś ile kosztuje załatwienie zezwolenia na maszt na gruncie??
Chodzi mi o podstawową cenę (bez żadnych ekspertyz które mogą być wymagane, a nie muszą).
albo chociaż orientacyjnie... czy jest to 500 czy 1000 czy 2000??


Na górę
Post: ndz, 24 lut 2013 10:58:31 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: śr, 12 mar 2008 16:12:35
Posty: 8420
Chodzi Ci o taki nie związany na stałe z gruntem, czy taki z fundamentem?

Jeśli pierwsze, to 600-1000 zł w zależności co już masz z papierków.

Jeśli drugie, to projekt budowlany i ceny od 2000 zł w górę. Maksimum zależy od wielkości masztu.

_________________
www.fiberion.pl


Na górę
Post: ndz, 24 lut 2013 11:53:20 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy szaleniec
trzepakowy szaleniec

Rejestracja: wt, 29 wrz 2009 12:10:16
Posty: 2908
Lokalizacja: Kraków
Za fundament uważa się także wkopanie w ziemię kilku połączonych ze sobą płyt betonowych?

_________________
Oddaj krew, to ratuje życie, dla Ciebie to tylko godzina i dodatkowe profity :)


Na górę
Post: ndz, 24 lut 2013 12:15:52 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: czw, 23 lis 2006 17:26:03
Posty: 5186
tu uważam że interpretacja leży po stronie urzędnika.
Jednak na chłopski rozum fundament to jest właśnie beton wkopany w ziemię.
wg. wiki:
Fundament – element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli lub maszyn
-tak na dobrą sprawę, nigdzie nieznalazłem informacji że musi być pod powierzchnią..
Pytanie teraz: dokumentacja do masztu jest na inną wysokość, da się coś z tym zrobić, czy jedynie dorwać projekt ze zgodną wysokością?


Ostatnio zmieniony ndz, 24 lut 2013 12:20:00 przez krasnoludek, łącznie zmieniany 1 raz.

Na górę
Post: ndz, 24 lut 2013 12:16:37 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: śr, 12 mar 2008 16:12:35
Posty: 8420
To pytanie już raczej trzeba zadawać urzędnikowi w starostwie. :)

_________________
www.fiberion.pl


Na górę
Post: ndz, 24 lut 2013 12:25:45 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: śr, 27 maja 2009 22:33:17
Posty: 1429
krasnoludek pisze:
panowie, wie ktoś ile kosztuje załatwienie zezwolenia na maszt na gruncie??
Chodzi mi o podstawową cenę (bez żadnych ekspertyz które mogą być wymagane, a nie muszą).
albo chociaż orientacyjnie... czy jest to 500 czy 1000 czy 2000??


Nie do końca już pamiętam, ale po kolei: (ceny netto)
- wypis i wyrys gruntów ~ 70zeta
- mapki ze starostwa ~ 30-50zeta
- mapa do celów projektowych ~ 700 zeta (zależnie od cennika geodety, który za wszystkie papierki związane z jego pomiarami w ostateczności wyciągnął w okolicach 1500 zeta)
- geolog (badanie terenu) 1000 zeta
- kierownik budowy (różnie około 10% wartości inwestycji) akurat znajomu :) skasował 1000zeta
- intpektor budowy (nie może być nim kierownik i odwrotnie) akurat znajomy :) skasował 1000zeta, od obcego powiedział, że od 3000+
- zgoda na użytkowanie - chyba 170 zeta nie pamiętam do końca

...ceny z 2012r

prócz tego zgody wszystkiego co przylega do granic działki, czyli sąsiedzi,gmina, ZD itp... dostają łącznie 3 powiadomienia o inwestycji listem poleconym z potw. odbioru..


Na górę
Post: ndz, 24 lut 2013 12:30:19 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: czw, 23 lis 2006 17:26:03
Posty: 5186
a jeszcze z prądem jak jest??
musi być już na projekcie czy nie jest wymagane?
(teoretycznie niepowinno się tego wymagać bo przecież nikt niepowiedział że tam będą wisieć urządzenia zasilane prądem, ale to projekt budowlany więc w sumie nie wiem)
@misztal -trochę ci tego wyszło, ja chyba za papierologię dla domu mniej płaciłem, ale było to kilka lat wstecz...
Że zgoda musi być to wiem i normalne, ale kojarzę że jest raz wysyłane... zresztą nieprzypuszczam żeby to było problemem.
według tego co tu piszesz wygląda, że raczej taniej jak 4k zł to się nieuda...


Na górę
Post: ndz, 24 lut 2013 12:43:34 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: śr, 27 maja 2009 22:33:17
Posty: 1429
krasnoludek pisze:
a jeszcze z prądem jak jest??
musi być już na projekcie czy nie jest wymagane?
(teoretycznie niepowinno się tego wymagać bo przecież nikt niepowiedział że tam będą wisieć urządzenia zasilane prądem, ale to projekt budowlany więc w sumie nie wiem)
@misztal -trochę ci tego wyszło, ja chyba za papierologię dla domu mniej płaciłem, ale było to kilka lat wstecz...
zresztą nieprzypuszczam żeby to było problemem.
według tego co tu piszesz wygląda, że raczej taniej jak 4k zł to się nieuda...


Co do prądu to w starostwie wystarczyło powiedzieć, że anteny nie wymagają zasilania. Nadzór budowlany stwierdził, że 24 V doprowadzone do masztu też nie trzeba zgłaszać.
Jeśli potrzebujesz 230V to konieczny projekt do energetyki.

Do budowy domu nie masz wymogu geologa i inspektora budowy, no i geodeta zgarnia jedynie za tyczenie...

Cytuj:
Że zgoda musi być to wiem i normalne, ale kojarzę że jest raz wysyłane...


Są 3 powiadomienia, nie pamiętam dokładnie nazw, ale chyba o:
- zamiarze postawienia budowli
- akceptacji akceptacji
- wydania zgody na budowę przez starostwo i zawiadomienie o przystąpieniu do niej
Ogólnie papierologia zajęła mi 8 miesięcy :D ale jak starostwo kumate, to masz zgodę po max 60 dniach + postawienie + papier z nadzoru(od 2 do ~tygodni)


Na górę
Post: pn, 25 lut 2013 20:40:35 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: czw, 23 lis 2006 17:26:03
Posty: 5186
a jakby ta sama konstrukcja (ok16m) była na jakiejś konstrukcji mobilnej (jakaś platforma na kołach, cokolwiek jakiś pic na wodę) to jak to wtedy wygląda??
i jeśli chciałbym kiedyś to złożyć to co?
pozwolenie na rozbiórkę.. również jakieś dziwne koszty temu towarzyszą czy pójdzie gładko -jeden świstek i w normalnych piniądzach (np. 100zł?)


Na górę
Post: pn, 18 mar 2013 18:32:57 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Wyciszony literat
Wyciszony literat

Rejestracja: czw, 19 lis 2009 21:33:04
Posty: 858
Witam. Jak jest liczony czas od dokonania zgłoszenia na prace nie wymagające pozwolenia budowlanego ? Jest to 30 dni kalendarzowych czy 30 dni roboczych?


Na górę
Post: pn, 18 mar 2013 18:49:29 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy szaleniec
trzepakowy szaleniec

Rejestracja: wt, 06 lut 2007 13:29:28
Posty: 3521
kalendarzowych....
i dzisiaj przyszedł mi sprzeciw na postawienie masztu, ale po terminie rozpoczęcia prac (wskazanym we wniosku) i oczywiście ponad 30 dniach od zgłoszenia. Co w takim przypadku?

_________________
po godzinach... http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=28&t=6570


Na górę
Post: pn, 18 mar 2013 19:00:50 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Mistrz pióra
Mistrz pióra

Rejestracja: ndz, 09 mar 2008 13:41:52
Posty: 2468
Lokalizacja: Aleksandrów Łódzki
ja bym odpisał że był za późno doszedł i już :) ale kwestia co było powodem ? nie odbieranie poleconego ? czy ich spóźniony refleks :)

a w ogóle jakiś podstawy mieli ? bo sprzeciwu musi być czymś podparty ??


Na górę
Post: wt, 19 mar 2013 8:35:14 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy szaleniec
trzepakowy szaleniec

Rejestracja: wt, 06 lut 2007 13:29:28
Posty: 3521
było tak, w piątek (awizowany raz) przyszedł polecony, że chcą:
- kopię umowy na jakiej podstawie mogę ten maszt postawić
- opinię techniczną, że maszt nie oddziałuje negatywnie na dach (chociaż on wcale nie stoi na dachu, tak dokładnie oglądają rysunki i czytają)

...a w pn sprzeciw, bo nie dostarczyłem tych dokumentów ;d

jak dla mnie czy oni w ogóle mogą chcieć, abym przedstawił umowę pomiędzy 2 firmami? i jakie prawo wymaga opinii technicznej? Dzisiaj będę pisał sprzeciw zapewne jak czasu starczy.

_________________
po godzinach... http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=28&t=6570


Na górę
Post: wt, 19 mar 2013 9:38:43 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: śr, 12 mar 2008 16:12:35
Posty: 8420
Umowę zapewne potrzebują, żeby stwierdzić że masz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Umowę dla świętego spokoju powinieneś okazać. Co do opinii oddziaływania na dach - wyjaśnić że to kpina i by zwrócili uwagę gdzie maszt stoi. Zakładam że maszt tak jak piszesz: nie stoi na dachu i jego ew. odciągi też nie są przymocowane do więźby itp.

_________________
www.fiberion.pl


Na górę
Post: wt, 19 mar 2013 11:13:35 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy szaleniec
trzepakowy szaleniec

Rejestracja: wt, 06 lut 2007 13:29:28
Posty: 3521
Wszystko na ścianach nośnych.

_________________
po godzinach... http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=28&t=6570


Na górę
Post: wt, 19 mar 2013 11:57:29 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: śr, 12 mar 2008 16:12:35
Posty: 8420
Nie dziwię się że się doczepili.
W tym momencie sam też jestem w trakcie zgłaszania kolejnego masztu.

By wszystko przeszło bez gadania za komplet papierków projektant krzyknął już sobie 1100 zł netto bo nie mam projektu budynku na którym maszt będzie stać, a jest to wszystko potrzebne do opinii. Oczywiście wszystko inne jak mapki, wypis i wyrys to go nie interesuje.

Ehhh... Było iść na budownictwo.

_________________
www.fiberion.pl


Na górę
Post: pn, 08 kwie 2013 16:16:50 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Leniwy eseista
Leniwy eseista

Rejestracja: śr, 07 lip 2010 10:16:45
Posty: 580
Lokalizacja: Wwa
taki temat powinien byc podzielony na gminy bo co gmina to obyczaj

Przerabialem juz wiele roznych i jeszcze sie nie zdazylo aby w 2 urzadach byly takie same wymagania.
Niestety ... prawo jest jedno ale za to interpretacji tysiace.


Na górę
Post: pn, 15 kwie 2013 10:23:06 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: czw, 23 lis 2006 17:26:03
Posty: 5186
a jakie trzeba mieć papiury jak konstrukcja na kołach?
oraz był kiedyś motyw wieży z rusztowania... co prawo na takie naginy??? 16-20m wieża z ramek rusztowania...


Na górę
Post: pn, 15 kwie 2013 10:43:01 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: śr, 12 mar 2008 16:12:35
Posty: 8420
Na kołach to zero problemów, bo to nie obiekt budowlany ani budynek :)
Ustawiasz i stoi.

Maszt z rusztowania warszawskiego - pierwsze słyszę, choć uważam że na 20m to bym nie wszedł bo nie jestem samobójcą.

_________________
www.fiberion.pl


Na górę
Post: pn, 15 kwie 2013 11:37:17 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: czw, 23 lis 2006 17:26:03
Posty: 5186
czyli idąc tropem...
Maszt kratownicowy z dorobioną konstrukcją z kołami??? (oczywiście konstrukcja "nie do użytku" ale żeby wyglądało że jest to sprzęgnięte z kołami, bez fundamentu jedynie z jakimś bloczkiem betonowym w podstawie (trelinka), oczywiście z odciągami -przeszło by takie coś?? oczywiście nie w centrum miasta, na jakiejś wiosce na prywatnym terenie, bez zgłoszenia a w razie draki tłumaczyć się że to konstrukcja mobilna???

Motyw z rusztowaniem kiedyś był na forum. Były nawet foty. Generalnie jakieś betonki pod nogami, odciągi i ja tam bym obawów nie miał :)


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie
Przejdź na stronę 1 2 3 Następna


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Dzisiaj jest śr, 19 gru 2018 7:00:52

Strefa czasowa UTC+02:00

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
SubSilver2 modified for Trzepak.pl by Colir
Polski pakiet językowy dostarcza phpBB.pl